Bestuurszaken

JAARVERSLAG
OERKA IRENE VERBEEK MUSEUM
2014

BESTUURSZAKEN

In 2014 kwam het bestuur drie maal in vergadering bijeen. Op 25 januari voegde oud-bestuurslid Marian Jager-Wöltgens zich bij de vergadering. In de eerste plaats om kennis te maken met het bestuur in de nieuwe samenstelling en in de tweede plaats om als adviseur deel te nemen aan de brainstorm over de toekomst van het Oerka Irene Verbeek Museum, het voornaamste punt op de agenda. Naar aanleiding van die brainstorm zijn tal van plannen en voorstellen bedacht, waarvan de haalbaarheid verder zou moeten worden uitgezocht. In de loop van het jaar is in het kader daarvan ook bestuurlijk overleg geweest met o.a. de gemeente Dongeradeel. Op 24 mei 2014 kwam het bestuur opnieuw bijeen, nu voor de jaarvergadering en organisatorische zaken. De jaarrekening over 2013, de eerste van de nieuwe penningmeester, en het jaarverslag over 2013 werden besproken en vastgesteld. Onder andere werd besloten om in te gaan op het verzoek mee te doen aan de RABO museumdag op 25 oktober en om ook te proberen landelijk belangstelling voor het museum te wekken. Daarvoor zijn daarna 17 A4-affiches van de expositie 2014 met een begeleidend briefje naar landelijke musea gestuurd en naar het museum in het Duitse Emden. Ook werd besloten in te gaan op de aanbieding van de Stichting Markant (een experiment) om eigen reclamemateriaal te laten bezorgen door een folderbezorgdienst voor € 30,- Daarvoor zijn 500 kaarten en 68 A4-affiches gedrukt en 17 adressen aan de bezorgdienst meegegeven. Helaas is het experiment mislukt en zijn kaarten en affiches niet bezorgd. (De kosten van het bezorgen zijn niet in rekening gebracht.) Ook het verzamelen van gegevens over de herkomst van de bezoekers en bekendheid van het Oerka Irene Verbeek Museum, is niet geslaagd. De enquête die daarvoor was opgesteld om aan bezoekers te worden voorgelegd, is nauwelijks ingevuld. Op 1 november 2014 vond de derde vergadering plaats, voorafgaand aan de bijeenkomst met de vrijwilligers, die voornamelijk over het nalopen van eerder gemaakte afspraken ging. Daar is besloten toch nieuwe acceptgiro’s te bestellen met het IBAN-nummer, omdat nog lang niet iedereen aan internetbankieren doet. Dankzij de inspanningen van Willem Hielkema, de voorzitter van de plaatselijke commissie en ook suppoost bij het museum, heeft het Oerka Irene Verbeek Museum er in 2014 vijf nieuwe vrijwilligers bijgekregen, allen afkomstig uit Raard of uit de directe omgeving van Raard. Annet Idsardi, Anke Hiemstra, Jaap Vlieg, Cor Wiersma, Rommy Wijbenga. Zij zijn bijzonder welkom en na een korte introductie zijn ze al helemaal thuis in het museum. Bj de afsluiting van het seizoen op zaterdag 1 november, kregen de vrijwilligers het boek Abedewoesch, dat een jaar daarvoor in Museum Meermanno, het Huis van het Boek, werd gepresenteerd door Job Cohen. De vrijwilligers die Abedewoesch toen al zelf hadden aangeschaft, kregen een ingelijste tango pasión in miniatuur. Deze tango pasión,

DE EXPOSITIE

Op 5 april 2014 vond de opening plaats voor vrijwilligers en genodigden van de nieuwe expositie die de titel draagt: Abedewoesch. Zo heet ook het boek van het in november 2013 verschenen boek van Irene Verbeek. Alles over de naamgeving, het boek en de presentatie ervan in het Museum Meermanno is te vinden op de website van het museum www.oerka.nl onder de knop fotoalbum en onder de knop archief/lezingen. Maar niet alleen dit kunstwerk in boekvorm draagt die titel, ook deze expositie is zo genoemd. Noch het boek, de teksten en de reproducties daarin, noch de werken die hier hangen zijn ‘uitingen’ of ‘herinneringen’ zoals we die tegenwoordig zo vaak zien in de vorm van populaire egodocumenten. Daarvoor is de observatie aan de ene kant te scherp en aan de andere kant te gegeneraliseerd. Abedewoesch, het boek én deze expositie gaan over het leven, niet per se dat van de kunstenaar; ze gaan over kunst en verbeelding én over de kracht en de kunst van het leven. Een uitgebreide beschrijving van de expositie met bijzondere aandacht voor de olieverfdoeken Onbeschreven dagboek, Man en paard, Een thuis is te vinden op de website www.oerka.nl onder de knop archief/lezingen. De muziek die een grote rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van deze werken is van Krzysztof Penderecki, Strijkkwartet nr. 3: Leaves from an unwritten diary.

JAARREKENING
OERKA IRENE VERBEEK MUSEUM
2014

jaarrekening_oerka_museum_2014

KASSTROOMOVERZICHT
OERKA IRENE VERBEEK MUSEUM
2014

jaarrekening_oerka_museum_2014

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING EN KASSTROOMOVERZICHT:

1) In 2014 waren er 28 donateurs. Dit jaar is ca. EUR 1200 minder aan donaties ontvangen dan in 2013. In verband met de overgang naar IBAN-overmaakformulieren is er geen herhalingsactie geweest.

2) In 2014 zijn er 142 bezoekers geweest. In totaal hebben deze bezoekers EUR 509,20 gegenereerd door het betalen van entreegelden en kopen van Museumwinkel artikelen (o.a. ansichtkaarten)

3) Lidmaatschap Museumfederatie en een donatie aan Stichting Markant Friesland

4) In onderstaande tabel zijn de kosten "Reclame" uitgesplitst:

5) In onderstaande tabel zijn de kosten "Werving":

6) In onderstaande tabel zijn de kosten "Exploitatie":

7) Factuur van Alde Fryske Tsjerken voor voorgeschoten kosten voor energie en water over het jaar 2013. Deze factuur is pas in november 2014 ontvangen en derhalve meegenomen in de jaarrekening van 2014. Met de Stichting Alde Fryske Tsjerken is overeengekomen dat we vanaf 2013 de kosten voor energie en water betalen.

8) Volgens afspraak wordt jaarlijks 10% van de inkomsten overgemaakt naar de Stichting Alde Fryske Tsjerken (plaatselijke commissie Raard).

9) In onderstaande tabel zijn de kosten "Website" uitgesplitst:

10) Dit jaar is in het depot een energiemeter geïnstalleerd. De kosten hiervoor bedroegen EUR 250.

11) Dit is de jaarlijkse bijdrage aan de verzekeringspremie. De premie wordt in 2015 betaald.

12) De jaarlijks door ING in rekening gebrachte kosten.

13) De bijdrage aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (plaatselijke commissie Raard) zal in 2015 overgemaakt worden nadat de jaarrekening is goedgekeurd.

14) De bancaire kosten voor het vierde kwartaal in 2013 zijn in 2014 betaald en de bancaire kosten voor het vierde kwartaal in 2014 worden in 2015 betaald.

15) Lidmaatschap Markant Friesland 2014 dat in 2015 wordt betaald.

16) Nadat de 2013 jaarrekening was goedgekeurd was de 2013 bijdrage aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken (plaatselijke commissie Raard) in 2014 overgemaakt.